VZDELÁVANIE DIVADLOM

9.00 – 13.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí | 28.9. 2022

Dobré príklady vzdelávania divadlom v edukačnom procese s pozvanými hostkami z Nórska, Fínska, Slovinska a súčasne pomenovanie stavu formálnej a neformálnej spolupráce divadiel a škôl v Česku a na Slovensku v súčasnosti. S pozvanými hosťami z česko-slovenskej scény. Hľadanie možnosti symbiózy medzi divadlom a školami. V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Konferencia bude konzekutívne tlmočená. 

Medzinárodná panelová diskusia Vzdelávanie divadlom.

Zúčastňujú sa na nej lektori/lektorky, a diskutujúci hostia/hostky z 5 krajín Európy : Nórska, Slovinska, Fínska, Česka a Slovenska. Zástupcovia prvých troch krajín by mali priblížiť dobré príklady a skúsenosti so vzdelávaním v školskom systéme daných krajín a predstavia nám ich hostky: Tintti Karppinen (Fínsko) – zástupkyňa Medzinárodnej asociácie vzdelávania divadlom (IDEA) v UNESCO, Špela Šinigoj (Slovinsko) divadelná pedagogička a Ragnhild Tronstad (Nórsko) pôsobí ako hlavná poradkyňa pre divadelné umenie v agentúre Kulturtanken, ktorú zastrešuje nórske Ministerstvo kultúry a rovnosti. Zástupcovia Česka a Slovenska, pani Jana Nechvátalová, vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, CZ a pán Silvester Lavrík, dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ D. Kardoša, nám predstavia súčasný stav v našich krajinách.

Cieľom festivalu a panelovej diskusie je vyvolať debatu o nevyhnutnosti začleniť umenie a divadlo (nota bene bábkové divadlo) do vzdelávacieho procesu na Slovensku. Divadlo nie je exaktne pomenované v učebných osnovách na Slovensku ako umelecký žáner s vysokým potenciálom emocionálneho a racionálneho vzdelávania. Naším cieľom je trvalo otvoriť témy kultúrnej gramotnosti, na ktorú sa napájajú ostatné myšlienkové prúdy a snahy v ekológii, mediálnej výchove a pod. A umožniť, podľa príkladu iných krajín Európy, aby všetky deti mali možnosť navštíviť divadlo a divadelné predstavenie a dostali vedome spracované šance na rozvoj kultúrnej a divadelnej gramotnosť.

Panelová diskusia –sa bude konať pod gesciou Divadelného ústavu v Bratislave, odboru kultúry a odboru školstva BBSK v Banskej Bystrici.

VZDELÁVANIE DIVADLOM je hlavnou témou festivalu. Domnievame sa, že divadlo, umenie a tvorivosť sú potrebné pre náš každodenný život.

Pretože:

Divadlo a škola sú verejnou službou naprieč generáciami.

Umenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácie a demokracie.

Divadlo a škola nie sú len budovy, tovar a inštitúcia. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí učia a ktorí sa učia, ľudia, ktorí tvoria a ktorí sa tvoria. V škole strávi človek najdôležitejšie roky svojho života. Divadlo/umenie nás sprevádza celý život.

Obidve činnosti sú spojené s hrou a hra je základom tvorivosti. Obidve sa venujú zmyslovým, emocionálnym a racionálnym danostiam malého a veľkého človeka a ovplyvňujú náš život.

Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť. Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo, tvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanie s umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami.

Kultúrna gramotnosť je predpokladom dobrej súčasnosti a budúcnosti.

V nadväznosti na svoju kultúrnu kompetenciu si ľudia vytvárajú svoje návyky a podľa nej volia spôsoby trávenia voľného času. Kultúrna kompetencia je závislá od vzdelania a na formálnom a neformálnom kontakte s umením a umeleckými dielami. (P. Bourdieu). 23. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla chce otvoriť diskusiu o využití potenciálu divadla a umenia vo vzdelávaní (v učebných osnovách) na základe dobrých príkladov z európskych krajín a upozorniť na nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych/divadelných inštitúcií so školami, verejnosťou naprieč generáciami. Zdôrazniť význam umenia, vzdelanosti a kultúrnej gramotnosti pri riešení životných situácií, spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu, informačných, konvenčných, hybridných, kultúrnych…